Lưu trữ thẻ: Dùng lưỡi có bị rách màng trinh không